ایول خوب ریدی بهش ....................یه مشت کسخل جمع شدن دور هم کسخل که چه عرض بکنم یه مشت کونیه جقی.......آخه بی ناموس کدوم دیوسی میاد ناموسش رو بده به تو