بچه ها این دانلود ها رو بزارید کنار.به خدا ما هم یه روز باید بمیریم.کمی هم به فکر مردن......
بخصوص این روزا که مردن مثل آب خوردن شده
کل نفس ذائقه ال موت