همتون کس خلید زن باید کیر مردو لیس بزنه و تو کونی بخوره زن رو چه به اربابی برو جمع کن بابا