جووووووووووووووون چه کیر ردیفیه . کاش من جای تو بودم