سلام
آرش 36ساله از کرج هستم. تحصیلکرده و مودب
نفرسوم زوجهای روشنفکر و تحصیلکرده و باشخصیت میشم.
راز داری و صداقت اساس دوستی بنده هست لطفا زوجهای ساکن کرج تهران و اطراف که تمایل دارند نفر سوم...