خیلی خیلی دوستدارم به زن بدم یعنی زیر یه زن بخوابم منو با دیلدو یا هرچیزی بکنه متاهلم از بندرعباس خانمم به هیچ عنوان قبول نمیکنه البته ساکن بندرعباس