یادفیلم مرد6میلیون دلاری افتادم.باباجمع کن این شیادبازی هارو6میلیون:76:
یه موقع هم پراید6میلیون بود.
کلی خندیدم