تو اون شهر کوچیک با بافت فکری مذهبی فک نکنم پیدا شه