عزیزم سلام شرق تهران مکان دارم پول هم میدم ۴۰ سالمه و حرفه ای میکنمت فقط خوشگل میخوامممم خواستی شماره بذار باهات هماهنگ میکنم