تاپ واقعی ام / مکان دارم / بات یا ترجیحا سافت بات واقعی میخام / خصوصی بدین