من دوطرفه م ، ۲۹ سالمه ، مکان هم دارم،
اگه پایه ای خصوصی بده