مشخصات کامل بده من فاعلم ۴۲ سالمه از شرق تهران مکان هم ردیفه