سلام دوستان من وهمسرم از مشهد هستیم 47 و45 ساله تحصیلکرده و غاکی وضمیمی واهل دوستی همراه با درک واحترام متقابل هستیم و سکس ضرب خیلی اوکی هستیم خانمم خیلی هات اندامی و خودم خیلی عاطفی ومهربان لطفا...