اگر فاعل واقعی هست عکسشو برام بفرسته من تهرانم
بدنم مو نداره سفیدم خیلی کیر دوست دارم