با مهندس ها ازدواج کنید.چون اگرچه دکترها خوب میکنن:آشپزها سیرمیکنن.رفتگرها تمیزمیکنن اما فقط این مهندس ها هستند که درست میکنن
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دوره گرده تو کوچه دادمیزنه دمکنی 500تومن،دمکنی500تومن،پیزنه سرشو از پنجره میاره بیرون میگه تا ته کنی چقدر میگیری
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
چهار شباهت زن و موتور گازی:1-یکدنده 2-پر سروصدا 3-بی ظرفیت 4-پر مصرف
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شیرازیه با قزوینیه ازدواج میکنه بچه شون میشه یه آدم کون گشاد و چشم گرد