خاک بر سرتون با این سایت مزخرفتون نه دان میشه نه به روز میشه فقط اینترنتن مردم رو هدر میدید آخه الاغ تو که عرضه نداری غلط میکنی وقت مردم را با این مزخرفات تلف می کنی بی شعور