سلام اشکان هستم ازکرج مایلم بای خانم دوس بشم واز نظر مالی هم ساپرتش میکنم اینم ایمیلمashkanjm594@yahoo.com