راضی کردن زن یا دوست دختر به سکس با مردای دیگه.راهنمایی میخوام تا راضیش کنم