عجب کوووونییی داری
من فاعلم از شرق، بکن خواستی خصوصی پیام بده