سلام دانیالم از مشهد ۳۳ سال راز دار و با جنبه.زوجهای محترم ساکن مشهد اگه نفر سوم خواستید در خدمتم