زوج از تبریز یا اطراف برای اشنایی پیام بدن ایدی بزارن اشنا شیم