سلام 20 سالمه سمت ازادی 190_100 تپلم و قد بلند پر مو پوزم تاپه مفعول با مکان بیاد خصوصی