۱۷۰
۶۹
۲۷
بیبی فیس
مفعولم اکثرا مکانم اوکیه فاعل میخوام