سلام ٤٠ سالمه قد ١٧٨ وزن ٨٣ فاعل حرفه اي هستم از رشت ، مفعول سن پايين مودب و رازدار ميخوام حتي اگر پولي باشه