بهمن۲۸فاعلم از ارومیه. دنبا ل یه مفعول خوب هستم برام حسابی ساک بزنه و کون بده منم در عوض حسابی بهش حال بدم