قدم 180 وزنم 70 و سایزم 18
از قم و اراک و ساوه زوجها ، خانم ها و مفعول ها در خدمتم . خصوصی پیام بدید