در بازی ارباب و برده ، به ایفای کدام نقش علاقه دارید؟


ارباب

برده

سوئیچ (گاهی اوقات ارباب و گاهی اوقات برده)

اصلا هیچ علاقه ای به "بازی ارباب و برده" ندارم.