جنسیت شما چیست ؟


زن


مرد


دو جنسه (مردی که به جای کیر، کس دارد)


دو جنسه (زنی که به جای کس، کیر دارد)


ترنس زن (مردی که تغییر جنسیت میدهد و به زن تبدیل میشود)


ترنس مرد (زنی که تغییر جنسیت میدهد و به مرد تبدیل میشود)


هیجرا


کوئیر