ما تعطیلات عید اردبیل و رشتیم اگه زوج پایه باشه خوشحال میشیم در خدمت باشیم البته فقط ضرب ما 34-38