سلام
دنبال زوج با شخصیت یا خانوم هات یا مفعول از تهران هستم
لطفا ادم باشخصیت بیاد. از تهرانم
بیاد خصوصی اشنا شیم