خانوم یا دختر گشاد
از عقب یا جلو فرقی نداره
با اندام سبزه تیره یا سیاه
با اثبات دوطرفه
منتظرم