دوستان مفعول ایدی بزارن تا کیس مناسبشون پیدا شه خودم فاعل هستم یعنی بکن هستم