سلام. رضا ۲۵ از شمال. بدنم عینه اندام ز ن ه ا س ت. ۱۷۵ ۶۵ پوستم سفیده و ز نپو ش م. کسی که پایست و یکم اهل خرج کردنه لطفا بیاد دایرکت و آی دی ت ل گ ر ا م بده پیام بدم.