ز ن پو شم، دنبال یه پار تنر که یکم اهل خرج باشه. لطفا آی تل دایرکت کنید.
آشنایی بیشتر تو تل