از کرج فردیس یکی بیاد حال کنیم ۲۷ سالمه کیرم کلفته .مکان هست