زوج از شهرکرد اصفهان ک نفر سوم کار بلد بخوان بیان پیام بدن همیشگی و دائمی