سن بالا از کرجم 48سال وزن 66 قذ178 گندمی کونم اکبنده