کرمانشاه یک میلیون یک شب نقد میدم
از کرمانشاه
فقط خانوم میخوام
یک میلیون برای یک شب نقد میدم.