من و خانمم با تجربه ای که داشتیم مایل به سکس ضربدری یا موازی هستیم.
فقط متاهل ومطمئن ها پیام بدند.