سلام.
پسر پایه گی سافت از بیرجند
28
170
65

ترجیحا لاغرتر میخوام
پسر سن پاییین لاغر و تمیز باشه بهش حال میدم و شاید بهش بدم