من فاعلم ۳۹ از مشهد پسر لاغر مفعول اهل جنده گی و زنپوشی و شاد میخوام