ارباب خانوم میخوام.همه کاری میکنم.شاش میخورم.لیس میزنم.هرکاری ارباب بخواد میکنم