چرا آمدی اینجا با این رنج سنی که میخای برو خونه سالمندان یا قبرستونی البته دور از جونت