یه روز منم داشتم خودارضایی میکردم اومدن شوهرم به خونه نشده بودم یهویی در اتاق باز شد دیدم شوهرمه منو تو اون حال دید چند روز قهر کرد باهام ولی اون لحظه قلبم خیلی تند تند میزد داشتم سکته میکردم یهویی در باز شد 😀😀