خدایی بهتره بقیشونه
من که میگم 1 حداقل بیشتر احمدی نژاد شعور داره