گفته اند قارون بسیار زیبا بود وتورات را از همه امت حضرت موسی یعنی قوم بنی اسراییل بهتر قرات میکردومیفهمید..... بنا براین مذهبی بودن وداشتن اطلاعات فقهی ودینی حوزوی به هیچ گونه دلیل صحت زندگی سرمایه داری وسلامت سیره ی سرمایه داری نست ومجوز دفاع از ان و موقعیت دهی به انان نمیشود .در یک حکمت سرمایه داران و اغنیا نفوذ کردند وکارها را مستقیم غیر مستقیم بدست گرفتند به این معنی است که طاغوت سیاسی[فرعون]ساقط شده وطاغوت اقتصادی[قارون]کار ها را به دست گرفته است و این یعنی ابطال انقلاب که تجربه نشان داده است.... به نابر این حاکمیت خای صالح ومدعی دینداری و اسلامی بودن نباید با متکاثران مرتبط باشند چه رسد که به انان شغل دهند و مناصب مهم را به انان بسپارند وانان را امین دولت وملت بویژه ملت های انقلابی قلمداد کنند به موقعیت ایشان را اجتماع مسلمین تا یید و تثبیت نمایند...