سلام کیرهای کلفت بزرگ و محصوصا تمیزو بهداشتی را همه رقم و همه مدل میخورمو میلیسم /افراد سن بالا در اولویت هستند تهزان و کرج در خدمتم