سلام نازی باشه مبلغ را تقدیم می کنم فقط تو ماشین دوست دارم ساک بزنی مکان نمی ام - شماره بده