حرفه ای و با مهارت/کیرهای کلفتو بزرگو تمیزو همه مدل و تو هر حالتی میخورمو تو دهنم تلمبش میزنم بدفعات//46 س تهران و کرج