۱۷۵ قد و وزن ۷۰ دیر میشم حتی رابطم تا ۳ یا ۴ ساعتم طول کشیده و حسابی حال میدم و خوش فیس و خوش هیکلم هستم ایدی تلمم @ezyjon منتظرم عزیزان 😘